Kallelse Årsmötet 2018

ROPSTENS BÅTKLUBB

ÅRSMÖTE 2018

Kulturfyren

Lokal ”Båtlåten”

Slupskjulsvägen 26A Skeppsholmen
Onsdagen den 14 mars kl 19.00

VÄLKOMNA


DAGORDNING

 • Årsmötets öppnande
 • Godkännande av mötets sammankallande
 • Val av ordförande för mötet
 • Val av två justeringsmän – tillika rösträknare
 • Fastställande av röstlängd
 • Styrelsens verksamhetsberättelse och föredrag av balans och resultaträkning för året 2017.
 • Revisorernas berättelse
 • Beslut om fastställande av balans & resultaträkning
 • Beslut om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
 • Propositioner, motioner och vakthållningsbeslut
 • Fastställande av verksamhetsplan, avgifter och budget innevarande år.
 • Fastställande av arvode till klubbens funktionärer
 • Beslut om garantiförsäkring
 • Val av styrelse
 • Val av styrelsesuppleant och styrelsesuppleant ansvarig för festkommittén
 • Val av två revisorer och suppleant
 • Val av valkommitté
 • Kallelse till hedersmedlemskap
 • Beslut angående årsfest
 • Övriga frågor, ej beslutbara
 • Avslutning

  Kallelse Årsmöte 2018 (pdf, öppnas i nytt fönster)

  Mvh
  Styrelsen

Annonser