Årsmöte 2019

Hej
Det drar ihop sig till årsmötet igen. Notera att i år serveras det mat under mötet vilket föranleder att man anmäler sig. Anmälan sker via mail till adressen nedanför.
Ange hur många som kommer på mötet, eventuella allergier.

Kallelse årsmöte 2019   (öppnas i nytt fönster, pdf-fil) 

ROPSTENS BÅTKLUBB

ÅRSMÖTE 2019

Onsdagen den 13 mars kl 19.00

CAROLAS EKO
Stora Skuggans Värdshus
Stora Skuggans väg 12A
Mat kommer att serveras
Anmäl Dig till årsmötet på ekonomi@rbk.se senast den 28 februari 2019

VÄLKOMNA

DAGORDNING

Årsmötets öppnande
Godkännande av mötets sammankallande
Val av ordförande för mötet
Val av två justeringsmän – tillika rösträknare
Fastställande av röstlängd
Styrelsens verksamhetsberättelse och föredrag av balans och resultaträkning för året 2018.
Revisorernas berättelse
Beslut om fastställande av balans & resultaträkning
Beslut om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
Propositioner, motioner och vakthållningsbeslut
Fastställande av verksamhetsplan, avgifter och budget innevarande år.
Fastställande av arvode till klubbens funktionärer
Val av styrelse
Val av styrelsesuppleant och styrelsesuppleant ansvarig för festkommittén
Val av två revisorer och suppleant
Val av valkommitté
Kallelse till hedersmedlemskap
Beslut angående årsfest
Övriga frågor, ej beslutbara
Avslutning


Annonser