Ropstens Båtklubb – Årsmöte 2020

ROPSTENS BÅTKLUBB

ÅRSMÖTE 2020

 

CAROLAS EKO Stora Skuggans Värdshus

Stora Skuggans väg 12A

Mat kommer att serveras

OSA senast 6 mars, skicka svar till sekr@rbk.se   
eller anmäl dig i formuläret nedanför.

Onsdagen den 11 mars kl 19.00

VÄLKOMNA

DAGORDNING

 • Årsmötets öppnande
 • Godkännande av mötets sammankallande
 • Val av ordförande för mötet
 • Val av två justeringsmän – tillika rösträknare
 • Fastställande av röstlängd
 • Styrelsens verksamhetsberättelse och föredrag av balans och resultaträkning för året 2019.
 • Revisorernas berättelse
 • Beslut om fastställande av balans & resultaträkning
 • Beslut om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
 • Propositioner, motioner och vakthållningsbeslut
 • Fastställande av verksamhetsplan, avgifter och budget innevarande år.
 • Fastställande av arvode till klubbens funktionärer
 • Val av styrelse
 • Val av styrelsesuppleant och styrelsesuppleant ansvarig för festkommittén
 • Val av två revisorer och suppleant
 • Val av valkommitté
 • Kallelse till hedersmedlemskap
 • Beslut angående årsfest
 • Övriga frågor, ej beslutbara
 • Avslutning

ÅRSMÖTESHANDLINGAR
Årsmöteshandlingar hittar du här
Sidan är lösenordsskyddad.


ANMÄLAN
Här kan du anmäla dig till årsmötet. Ange hur många ni är som kommer.
När det gäller mat, meddela ev. allergier

 

Väl mött!
// Styrelsen