Kontakt

Viktigt innan båtbyte!
Innan du funderar på att byta båt ska du kontakta Brygg- och Varvsansvarig för att kontrollera att vi har möjlighet att ta emot din nya båt. När ett godkänt byte är genomfört är du skyldig att meddela registeransvarig (mejl) de nya uppgifterna på båten.:

Ordförande

Ordförande öppnar alla såväl styrelsens som klubbens sammanträden. Leder opartiskt dess förhandling utom i egen sak, tillser att stadgarna följs och kontrollerar att övriga styrelseledamöter och tillfälliga kommittéer fullgör sina åligganden samt utövar kontroll över klubbens ekonomi.

Peter Landh
Tel: 08-733 33 93
Mobil: 076-0833003


Intendent
Intendenten har överinseende över klubbens anläggningar – hemmahamn, sommarhamn och varvsområde – samt materiel inom dessa. Intendenten skall i samråd med hamn- och varvsförmännen svara för underhåll och skötsel av anläggningarna och planlägga och upprätta förslag till styrelsen över erforderliga arbeten inom anläggningarna.
Ulf Hälleberg
Tel: 08-663 35 56
Mobil: 070-519 72 19


Kassör
Kassören uppbär avgifter, förvaltar och ansvarar för klubbens tillgångar i kassan, bank och postgiro och för däröver noggranna räkenskaper. Kassören skall vid varje styrelsesammanträde lämna fortlöpande rapport om klubbens ekonomiska ställning.

Jan Erik Forsberg
Tel: 08-600 22 62
Mobil: 070-685 48 86

 

Sekreterare
Sekreteraren protokollför alla styrelsens och klubbens sammanträden, ombesörjer kallelser till klubbens möten och sköter klubbens korrespondens.

Larry Stridh
Tel: 08-99 52 31
Mobil: 073-986 56 30
epost:   larry.strid@comhem.se

 

Hamnförman
pbHamnförmännen fördelar båtplatser och upprättar förteckning över i hamnen befintliga båtplatsinnehavare. Hamnförmännen svarar för att ordningen i hamnen upprätthålles .

Peter Bihl
Tel: 073-50 65 962

 


Hamnförman

Hamnförmännen fördelar båtplatser och upprättar förteckning över i hamnen befintliga båtplatsinnehavare. Hamnförmännen svarar för att ordningen i hamnen upprätthålles .

Kaj Forsgårdh
Tel: 070-317 31 98

 

 

Varvsförman
figgeVarvsförmännen har förstahandsansvar för klubbens varv. Varvsförmännen skall till styrelsen föreslå sjösättnings- och upptagningsdagar samt planera uppläggningsplatserna inom området vintertid samt bilparkering sommartid.

Figge Berglund
Mobil: 070-945 00 85

 

 

Varvsförman
joelaljungVarvsförmännen har förstahandsansvar för klubbens varv. Varvsförmännen skall till styrelsen föreslå sjösättnings- och upptagningsdagar samt planera uppläggningsplatserna inom området vintertid samt bilparkering sommartid.

Joela Ljung
Mobil: 070-314 17 31

 

 

Suppleant
Ansvarar för klubbens register och kontaktperson mot SBUs registeransvarig.

Leif Westerby
Mobil: 070-697 29 24

 

 

 

Suppleant
Vakant.

 

Webmaster
Ansvarig för webbplatsens övergripande struktur och presentation av innehåll.
Peter Bihl 
Mobil: 070-539 00 14

 

Medlemskap
Under ”Bli medlem” finns länk till ansökningsformulär för att ansöka om medlemskap/båtplats i Ropstens Båtklubb.

 

Valberedningen

valberedningen

Vid årsmötet som brukar hållas i mars väljer klubben styrelsemedlemmar och revisorer. Valberedningens uppdrag är att ta fram förslag på personer till dessa poster. Du är väldigt välkommen att kontakta oss om du är intresserad, vill veta mer eller vill föreslå någon annan.

Alla styrelsemedlemmar utom suppleant väljs på två år i taget. Suppleant, två revisorer och en revisorssuppleant väljs varje år.
Vi som sitter i valberedningen är:

  • Robert Celmins, Tel: 070-248 74 80
  • Per Knaust, Tel. 070-899 79 47
  • Kicki Bramberg, Tel: 070- 873 40 58

Medlemsförteckning & Hamnlistor
Av integritetsskäl kan vi inte lägga ut någon namn & adresslista på webben, men den klubbmedlem som vill ha en sådan lista kan få en via e-mail (som Excel-fil). Detta gäller även aktuella hamnlistor. Hör av er till Leif Westerby.

Ropstens Båtklubb
Box 39009
100 54 Stockholm

RBK:s Klubbhus
Fisksjöängsvägen 20

RBK:s Hamn
Lilla Skuggan
Norra Djurgården

Lat 59° 21,7´N
Long 18° 05,8´ E
PG: 19 33 05-0

Annonser